Leveringsplikt

Leveringsplikt

Nettselskapa er pålagt såkalla leveringsplikt. Forsand Elverk KF er dermed pålagt å levere kraft til kundar utan gyldig kraftleveringsavtale. Denne kraftleveransen er kalla ventetariff med fylgjande prisar:

- Fyrste 6 veker : Nord Pool Spotpris i området + 5,0 øre/kWh påslag + MVA
- Utover 6 veker : Nord Pool Spotpris i området + 5,0 øre/kWh påslag + MVA

Ventetariff er ei mellombels løysing for kundar utan kraftleveringsavtale. Kundar på denne tariffen blir oppfordra til SNARAST å skaffa seg ein kraftleverandør

Les meir på NVE sine sider og leveringsplikt