Kvifor nettleige?

Kvifor nettleige?

  • Enkelt sagt kan ein samanlikne nettleiga med vegavgifta. Ein betaler for å få bruke nettet til transport av straum.

 

Kva går nettleiga til?

  • Drift og vedlikehald av straumnettet.
  • I grisgrendte område med få kundar kostar det ein del meir enn i bystrøk med  mindre nett og fleire kundar.
  • Nettleiga  er med på å oppretthalde eit solid straumnett. Nettet skal vera av ein slik kvalitet at kundane sjeldan blir utsett for straumbrot.
  • Nettleiga går til å drive nettet på ein effektiv og sikker måte.
  • Nettleiga blir brukt til utbyggingar og vedlikehald, f.eks. skogrydding, samt      kundeservice og administrasjon.

Utdrag frå NVE sine forskrifter vedr. nettleiga:

«Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Ofte benyttes også begrepene tariff eller overføringstariff.  Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen. Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder.»