Prisar/nettariffar

Tariffar Forsand frå 01.01.18, medrekna avgifter og enova

Endring i nettariffen for 2018

 Det har vært naudsynt å leggje inn auke i nettariffen for 2018 på grunn av:

 -Lyse har meldt om auke i overføringstariffen til Forsand Elverk med 35 % frå 2017  til 2018.

 -Elverket er pålagt å ta inn opparbeida mindreinntekt etter ein oppsett plan som er   godkjent av NVE.  Dette er også ein del av auken for 2018.

-Vidare er det store omleggingar i kraftbransjen som medfører betydeleg auke i kostnader for nettverksemda. Dette er omleggingar som er lovpålagte og kostnadane for å gjennomføre desse omleggingane kan vi ikkje påverke. Utrullinga av tovegsmålarane vil skje på våren 2018. Nærare info om dette vil koma.

 

 

 

Nettariffar 2017
Det er ingen endring i våre tariffar for 2017 utanom ei auke i forbruksavgift til staten.

Tariffar Forsand frå 01.01.17, medrekna avgifter og enova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grunn av stor auke i pålegg frå myndigheita må vi auka våre tariffar. Sjå infoskriv:

Orientering til våre kundar, tariffar 2016

Tariffar Forsand frå 01.01.16, medrekna avgifter og enova

Diagrammet visar kor mykje av nettleiga som går til staten i avgifter.

 

Forbruksavgift 01.07.2015

Stortinget har endra forbruksavgifta med 0,5 øre/kWh. Frå 01.07.2015 er forbruksavgifta 17,69 øre/kWh inkl.mva.

Tariffar Forsand frå 01.07.15, medrekna avgifter og enova

 

 

Tariffar 2015

Tariffar Forsand 2015, medrekna avgifter og enova

På grunn av auka overføringstariff frå Lyse er nettleiga for alle våre kundar auka med 1 øre/kWh. Forbruksavgift er auka med 1,26 øre/kWh. Samla gir dette ei auke på 2,83 øre/kWh inkl mva.

Effektleddet er auka med 50 kr/kW.

 

Vilkår i tariffane finn du her: Vilkår i tariffane 2015

 

 

Nytt for 2014:

Forbruksavgift til staten er auka med 0,97 øre/kWh inkl mva.
Tariffen for næring og hytter har ei lita auke

Tariffar Forsand 2014

 

 

 

Tariffar Forsand 2013, medrekna avgifter og endr.enova

Nytt for 2013:
Påslag Enova:
Påslag for nettariffen til Enova er endra.
-Hushaldning/hytter betaler 1 øre/kWh som tidlegare.
-Andre betaler 800/år (inkludert i fastleddet)
Sjå Enova

Endring i tariffar:
På grunn av auka kostnader i overliggjande nett og bortfall av utjamningstilskot frå staten er nettariffen auka frå 2013

 

Fakturering:
Hushaldnings kundar blir fakturert på etterskot 2.kvar månad
Næringskundar betaler forskotsfaktura 4 ganger pr år, avrekning pr 31.12.
Hyttekundar betaler forskot 2 ganger pr år, avrekning pr 01.07.

Om ynskjeleg kan nærings- og hyttekundar få månadleg forskotsfaktura.

Vilkår for tariffane finn du her:
Vilkår i tariffane

 

Vil du vite meir? Les meir på NVE sine sider..

 

Ynskjer du e-faktura?

Referanse til e-faktura finn du på rekninga

For avtalegiro: Kid finn du på rekninga